ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

เช็คราคาประกันรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบของการประกันภัยรถยนต์ที่เราสามารถเลือกความคุ้มครองได้ด้วยตนเองตามความเหมาะสม ที่ตอบโจทย์ผู้ขับขี่ที่ไม่ต้องการระบุชื่อ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การประกันภัยรถยนต์แบบเดิม เป็นกรมธรรม์แบบไม่กำหนดผู้ขับขี่ หมายถึง การประกันภัยที่ไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ ดังนั้นใครก็สามารถขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยได้ เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนเป็นผู้เอาประกันภัยด้วย หากมีความเสียหายที่เกิดจากผู้ขับขี่ที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันไม่ต้องเข้ามารับผิดความเสียหายส่วนแรก นอกจากนี้อัตราเบี้ยประกันภัยแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่จะไม่ได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย ซึ่งควรทำการเช็คราคาประกันรถยนต์ทุกครั้งก่อนเลือกซื้อ การประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ เป็นกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 40 เป็นต้นมา โดยได้มีการปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ฉบับเดิมในด้านการให้ความคุ้มครองค่าเบี้ยประกันภัยเวลาเงื่อนไขต่างๆ จากกรมธรรม์แบบเดิมให้ดีขึ้นกรมธรรม์แบบใหม่นี้จะให้ผู้เอาประกันภัยสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ กรมธรรม์ระบุชื่อผู้ขับขี่หมายความว่า ผู้เอาประกันสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่รถสามารถเอาประกันได้ไม่เกิน 2 คน และเสียเบี้ยประกันภัยถูกลง โดยการคํานวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์แบบใหม่จะนําเอาปัจจัยอื่นๆ มาเป็นหลักในการคํานวณเบี้ยประกันภัย เช่น อายุผู้ขับขี่ อายุรถยนต์ ลักษณะการใช้รถยนต์ ฯลฯ  ประเภทของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมาตรฐานแบ่งออกเป็น 3 ประเภท  กรมธรรม์ประกันภัยประเภทที่ 1 หรือคุ้มครองรวม คือ กรมธรรม์ประกันภัยที่มีความคุ้มครอง 4 ความคุ้มครองดังนี้   – คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัยของบุคคลภายนอก  – คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก   – คุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ […]